Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt "Jest alternatywa" został współfinansowany przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
"Razem bezpieczniej"


Projekt pn. "Jest alternatywa" 2011 r.


Obszar działania: 3. Bezpieczeństwo w szkole

Cel: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele edukacji, policji, sądów, pomocy społecznej, samorządów, dzieci i młodzież szkolna - 1 046 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny - około 40 tys. osób

Wydatkowane środki: 76 925,58 zł (dotacja - 71 118,58 zł, środki własne - 5 807,00 zł)


Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: konferencja pn. "Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży"

Działanie 2: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Jest alternatywa"

Działanie 3: szkolenia tematyczne dla ogółem 136 osób:
- budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlic, itp.)
- zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich (policjanci),
- edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy)

Działanie 4: "pogadanki" profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych
- zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych, pn. "Lekcje przestrogi", które przekazano Komendom Powiatowym Policji w województwie opolskim
- policjanci przeprowadzili 95 spotkań we wszystkich powiatach regionu

Działanie 5: piknik profilaktyczny pn. "Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego"

Działanie 6: informacyjno - edukacyjne (wykonano 7 tys. tekturowych linijek, na których zamieszczono numery alarmowe oraz elementy promocyjne mające zachęcać młodych ludzi do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, sportowe oraz propagujące życie bez uzależnień i przemocy)

Piknik profilaktyczny pn. "Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego"Wręczanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Jest alternatywa"


Zdjęcia z konferencji pt. "Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży", która odbyła się w dniu 1 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego "Na Ostrówku"