Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Specjalistyczne doradztwo
 


2014-07-21
Informujemy, że w dniu 07.08.2014 r. w godz. 12.00-15.30 w siedzibie ROPS w Opolu odbędzie się doradztwo grupowe dla pracowników OPS i PCPR z woj. opolskiego na temat "Praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przemocy", na które można się zgłaszać telefonicznie pod numer 77/4415250 do Pani Katarzyny Kamińskiej.
Podczas doradztwa grupowego poruszane będą poniższe tematy:
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieska Karta" oraz wzór formularzy.
 • Dokumentacja w Zespole Interdyscyplinarnym.
 • Pomoc i interwencja rodzinie dotkniętą przemocą.
 • Psychologia ofiar i sprawców przemocy.
 • Panel dyskusyjny - praca na przypadku.2014-07-11
Informujemy, że w dniu 17.07.2014 r. w godz. 8.00-12.00 w siedzibie ROPS w Opolu odbędzie się doradztwo grupowe na temat "Prawa i praktyki realizacji funkcji asystenta rodziny" na które można się zgłaszać telefonicznie pod numer 77/4415250 do Pani Agnieszki Ponikowskiej.
Podczas doradztwa grupowego zostaną poruszone takie tematy jak:
 1. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. Powołanie asystenta:
  • kompetencje i umiejętności asystenta w zależności od problematyki rodziny
  • zasady powoływania oraz zatrudniania bezkolizyjnie z pracownikiem socjalnym
  • obowiązki, uprawnienia i kryteria oceny pracy
 3. Etapy pracy asystenta z rodziną:
  • pierwszy kontakt z rodziną
  • plan pracy z rodziną
  • techniki motywowania członków rodziny do zmiany
 4. Asystent rodziny jako członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
2014-02-10
Informujemy, że w dniu 14.03.2014 r. w siedzibie ROPS w Opolu obędzie się doradztwo grupowe nt. "Praca socjalna pod kątem wywiadu środowiskowego, kontaktu socjalnego oraz motywowania klienta do zmiany", w godzinach 9.00-12.00 dla pracowników OPS i PCPR z woj. opolskiego. Zgłoszenia telefonicznie prosze zgłaszać do pracownika ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń Agnieszki Ponikowskiej pod nr 77/4415250 wew. 20.

Podczas ww. spotkania poruszone zostaną takie tematy jak: - Postępowanie administracyjne w sprawach pomocy społecznej:
 • dopuszczalne formy wszczęcia postępowania
 • obowiązki stron
 • wezwania
 • powiadomienia i doręczenia
 • decyzje i odwołania od decyzji.
- Wywiad środowiskowy:
 • wywiad jako podstawa do przyznania pomocy społecznej
- Kontrakt socjalny.
 • problemy ze stosowaniem i egzekwowaniem kontraktu
 • stawianie celów możliwych do osiągnięcia
 • analiza przypadków- praca w grupach
 • skontrowanie planu działania z uwzględnieniem wskazań do ewaluacji
- Trudności motywacyjne i sposoby motywowania:
 • sytuacja psychologiczna beneficjenta OPS
 • bariery utrudniające przyjęcie pomocy
 • zmiana jako proces
 • metody motywowania do zmiany.2014-01-09
Informujemy, że w dniu 23.01.2014 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu obędzie się doradztwo grupowe nt. "Aktywizacji i integracji lokalnej osób w wieku poprodukcyjnym", dla pracowników OPS i PCPR z woj. opolskiego. Doradztwo prowadzone będzie przez pracownika ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń Agnieszkę Ponikowską, w godzinach 12:00 - 14:00

Podczas ww spotkania będą poruszone takie tematy jak:
 • tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie,
 • aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych,
 • aktywizacja i integracja osób starszych, celem wykorzystania ich potencjału w środowisku lokalnym ,
 • rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej celem zbudowania środowiskowego modelu integracji ludzi starszych i wymagających pomocy.2013-11-14
Informujemy, iż w bieżącym roku, jak również w 2014 r. nadal można korzystać z bezpłatnych usług doradczych organizowanych w ramach projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie następujących obszarów:
 1. Rachunkowość projektu - opisy dokumentów źródłowych, ujęcie w księgach rachunkowych, rozliczanie projektów w praktyce (wnioski o płatność).
 2. Udzielanie zamówień poniżej 14 tyś. euro oraz powyżej 14 tyś euro w trybie ustawy PZP.
 3. Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym.
 4. Wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym.
    Ww. zagadnienia będą poruszane podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Ponadto doradcy mogą udzielić pomocy na rzecz prawidłowej realizacji, monitoringu, ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.
    Tematyka doradztwa wg zgłoszonych potrzeb może zostać rozszerzona także o inne zagadnienia zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 - 2013.". Spotkania grupowe będą prowadzone przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
    Osoby zainteresowane korzystaniem z usług specjalistycznego doradztwa proszone są o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie faksem pod numer 77/44 15 259 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail doradców:
Agnieszka Ponikowska - e-mail: a.ponikowska@rops-opole.pl
Katarzyna Kamińska - e-mail: k.kaminska@rops-opole.pl2013-10-23
W okresie od 01.03.2013 r. do 31.07.2013 r. pracownicy ds. specjalistycznego doradztwa udzielili łącznie 116 godz. konsultacji indywidualnych (w tym 2 telefonicznie), z których 6 spotkań odbyło się w siedzibie ROPS w Opolu, a 50 w siedzibie beneficjentów) dla łącznie 67 osób. Z doradztwa skorzystały 53 instytucje pomocy i integracji społecznej tj. 51 OPS-ów i 2 PCPR-y:
    Tematyka udzielonego doradztwa specjalistycznego była różnorodna, a obejmowała m.in. takie obszary jak:
 • omówienia barier związanych z zaplanowaną formą wsparcia tj. wyjazdem edukacyjno-integracyjnym z warsztatami "Przemoc i uzależnienia",
 • omówienia dopasowania odpowiednich narzędzi aktywnej integracji do grupy odbiorców projektów systemowych zgodnie z nowymi "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczni projektów..",
 • zasady wpisania w projekcie i budżecie zatrudnienia streetworkera, jako alternatywnej formy pomocy społecznej,
 • pomoc przy uzasadnieniu potrzeb realizacji planowanego projektu systemowego pkt.3.1.1 oraz wyboru planowanej grupy docelowej pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie,
 • zasady efektywnej współpracy z PUP w celu dobrego i trafnego doboru form wsparcia dla uczestników projektów systemowych,
 • niezbędne wymogi do realizacji projektów systemowych: merytorycznych, organizacyjnych i finansowych,
 • realizacja kontraktów socjalnych - w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu,
 • organizowanie społeczności lokalnej - diagnoza społeczności, tworzenie Mapy zasobów i potrzeb, nawiązywanie współpracy z lokalnymi partnerami i wolontariuszami, prowadzenie badań przy pomocy ankiet i wywiadu swobodnego, niezbędne kompetencje organizatora społeczności lokalnej,
 • omówienia dopasowania odpowiednich narzędzi aktywnej integracji do grupy odbiorców projektów systemowych zgodnie z nowymi "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczni projektów..",
 • zasady efektywnej współpracy z PUP w celu dobrego i trafnego doboru form wsparcia dla uczestników projektów systemowych,
 • metodyka pracy socjalnej - omówienie i dobór odpowiednich metod i technik stosowanych przez pracowników socjalnych: indywidualnych przypadków, grupowa, środowiskowa,
 • zaburzenia występujące u osób długotrwale bezrobotnych w sferze: psychicznej, materialnej, społecznej i wychowawczej,
 • omówienie etapów integracji środowiskowej: przyjrzeć się otoczeniu, wybór odpowiedniej społeczności, poznać stereotypy, wspólny cel, dostrzeżenie potencjału, wyłonienie liderów społeczności lokalnej, ustalenie zasad pracy,
 • badanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektów systemowych,
 • diagnoza potrzeb grup docelowych w projektach systemowych,
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
 • zmiany w zasadach realizacji i finansowania projektów systemowych POKL,
 • zapytania ofertowe - tworzenie regulaminów,
 • nowoczesne metody pracy socjalnej: interwencja, kompensacja społeczna, prewencja,
 • omówienie metod pomiaru potrzeb klienta i jego dzieci oraz poziomu życia rodziny,
 • modele praktyczne pracy z indywidualnym przypadkiem: podejście psychologiczne, problemowe, skoncentrowane na zadaniu, strukturalne oraz systemowe skoncentrowane na pracy socjalnej,
 • modele praktyczne pracy z grupą oraz pracy środowiskowej,
 • omówienie strategii wywoływania zmiany: rola mediatora, rzecznika i pośrednika,
 • realizacja kontraktu socjalnego zgodnie z rozporządzenie MPiPS z dnia 8 listopada 2010 r. - pojawiające się problemu w realizacjach kontraktów,
 • diagnostyka rodziny w pracy socjalnej oraz pogłębiona charakterystyka społeczno-kulturowa specyfiki środowiska,
 • tworzenia Programów Aktywności Lokalnej,
 • edukacja środowiska jako odmiana pracy socjalnej w środowisku.
 • ustalenie przyczyn nieprzystąpienia przez niektóre OPS-y do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1.
 • omówienie pojawiającej się potrzeby zwiększenia działań dla osób starszych i bezdomnych.
 • obsługa Formularza PEFS.
W 2013 r. odbyły się również 2 spotkania grupowe w siedzibie ROPS w Opolu realizowane w ramach doradztwa grupowego nt. "Udzielanie zamówień poniżej 14 tys. euro i powyżej 14 tys. euro w trybie ustawy PZP", które prowadził pracownik ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk-Teodorowicz. Liczba godzin doradztwa grupowego wyniosła łącznie 5 godz., w których uczestniczyło łącznie 10 osób. Z doradztwa grupowego skorzystało 6 instytucji pomocy i integracji społecznej tj. 4 OPS-y i 2 PCPR-y:
 1. PCPR Brzeg i PCPR Namysłów - w dniu 03.04.2013r. - doradztwo grupowe w wymiarze 2 godz. dla 5 osób.
 2. OPS Wołczyn, GOPS Skoroszyce, MGOPS Zdzieszowice i GOPS Popielów - doradztwo grupowe w wymiarze 3 godz. dla 5 osób.2013-05-06
Terminy specjalistycznego doradztwa w miesiącu maju 2013 r.

Lp. Miejscowości Data wyjazdu Doradca
1. Dąbrowa - Tułowice - Niemodlin 27.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
2. Chrząstowice - Ozimek - Dobrodzień 20.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
3. Łambinowice - Otmuchów - Paczków - Kamienniki 9.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
4. Izbicko - Strzelce Op. - Jemielnica 15.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
5. Prószków - Biała - Prudnik - Lubrza - Głuchołazy 07.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
6. Głubczyce - Branice - Kietrz 08.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
7. Krapkowice - Strzeleczki - Głogówek - Baborów 14.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
8. Gorzów Śl. - Praszka - Rudnik - Radłów 10.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
9. Łubniany - Lasowice Wielkie - Turawa 22.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
10. Komprachcice - Krzyżowice (Olszanka) 16.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
11. Lewin Brzeski - Skarbimierz - Lubsza 17.05.2013 r. Agnieszka Ponikowska
2013-03-22
Informujemy, że kolejne tematy w ramach doradztwa grupowego odbędą się w drugiej połowie kwietnia 2013 r.
O dokładnym terminie i miejscu doradztwa osoby, które zgłosiły chęć udziału zostaną powiadomione telefonicznie przez pracownika ROPS w Opolu.

Planowana tematyka doradztwa grupowego:
 1. Zarządzanie kadrami w projekcie (umowy o pracę, tworzenie list płac, rozliczenia z ZUS i US w praktyce).
 2. Kontrola zarządcza i audyt projektu w praktyce.
 3. Rachunkowość projektu (opisy dokumentów źródłowych, ujecie w księgach rachunkowych, rozliczanie projektu w praktyce).    W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, Regionalny Oœrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Opolu zaprasza pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do korzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów:
 1. Zarządzanie kadrami w projekcie
 2. Rachunkowoœć projektu
 3. Kontrola zarządcza i audyt projektu w praktyce
 4. Udzielanie zamówień poniżej 14 tyœ. euro oraz powyżej 14 tyœ euro w trybie ustawy PZP
 5. Obiektywne i subiektywne możliwości realizacji aktywnej integracji przez pracowników pomocy społecznej w lokalnym środowisku
Ww. zagadnienia będą poruszane podczas spotkań grupowych. Tematyka doradztwa wg zgłoszonych potrzeb może zostać rozszerzona także o inne zagadnienia zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Oœrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007-2013”. Spotkania grupowe będą prowadzone przez pracowników Regionalnego Oœrodka Polityki Społecznej w Opolu na terenie Opola.

    Ponadto w ramach śœwiadczonego wsparcia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami ds. specjalistycznego doradztwa w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie, a także w zakresie prawidłowego realizowania, monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług specjalistycznego doradztwa proszone są o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail doradcy:

Agnieszka Ponikowska - e-mail: a.ponikowska@rops-opole.pl

Na zakończenie doradztwa indywidualnego i grupowego będą wypełniane kwestionariusze oceny świadczonej usługi.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Kwestionariusz oceny doradztwa indywidualnego
Kwestionariusz oceny doradztwa grupowegoInformujemy, że od miesiąca marca odbędą się spotkania w ramach doradztwa indywidualnego:

L.P. Temat Nazwy jednostek Miejsce doradztwa
Data doradztwa
                      
Doradca prowadzący
1. - metodyka pracy socjalnej, zakres oraz formy środowiskowej pracy socjalnej,
- prawidłowa realizacja, monitoring, ewaluacja zadań.
OPS Wołczyn OPS Wołczyn 09.04.2013 r. Agnieszka Ponikowska
2. - narzędzia aktywnej integracji,
- realizacja kontraktu socjalnego.
PCPR Prudnik PCPR Prudnik 29.03.2013 r. Agnieszka Ponikowska
3. - metodyka pracy socjalnej, zakres oraz formy środowiskowej pracy socjalnej,
- realizacja kontraktu socjalnego,
- badanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu,
- diagnoza potrzeb grup docelowych,
- prawidłowa realizacja, monitoring, ewaluacja zadań.
OPS Ujazd OPS Ujazd 03.04.2013 r. Agnieszka Ponikowska
4. - metodyka pracy socjalnej, zakres oraz formy środowiskowej pracy socjalnej,
- realizacja kontraktu socjalnego,
- zmiany w zasadach realizacji i finansowania projektów systemowych,
MGOPS Zdzieszowice MGOPS Zdzieszowice 05.04.2013 r. Agnieszka PonikowskaInformujemy, że w miesiącu kwietniu odbędą się dwa spotkania w ramach doradztwa grupowego:

L.P. Temat
Nazwy jednostek
                                    

Data spotkania
i miejsce

                             
Osoba prowadząca
1. Udzielanie zamówień poniżej 14 tys. euro oraz powyżej 14 tys. euro w trybie ustawy PZP PCPR Brzeg,
PCPR Namysłów
03.04.2013 r. ROPS w Opolu
ul. Głogowska 25C
I piętro godz. 10.00
Agnieszka Gabruk-Teodorowicz
2. Udzielanie zamówień poniżej 14 tys. euro oraz powyżej 14 tys. euro w trybie ustawy PZP GOPS Popielów,
GOPS Pokój,
GOPS Skoroszyce,
OPS Wołczyn,
MGOPS Zdzieszowice
08.04.2013 r. ROPS w Opolu
ul. Głogowska 25C
I piętro godz. 10.00
Agnieszka Gabruk-Teodorowicz
LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu