Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna
   Wieloletni Regionalny
   Plan Działań

   Bazy danych
   Ekspertyzy, badania
   Biblioteka ekonomii
   społecznej

   Reportaże

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Ekonomia społeczna
 


2015-03-06
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach realizacji projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzi nabór na "Szkołę Liderów Ekonomii Społecznej".
    Realizację zadania zaplanowano na okres od maja 2015 r. do czerwca 2015 r. Udział w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej ma na celu podniesie kompetencji w zakresie animacji w oparciu o dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych, zwiększenie umiejętności nawiązywania współpracy pomiędzy środowiskiem ekonomii społecznej a samorządem lokalnym i regionalnym, poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
    W ramach Szkoły Liderów ES przewidziane zostały 2 moduły: Moduł I szkoleniowy, będzie odbywał się w pięciu 3-dniowych cyklach weekendowych (od piątku do niedzieli), Moduł II będzie realizowany w ramach dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego.
Zakres proponowanego cyklu szkoleniowego obejmie następującą tematykę:
 • idea i cele ekonomii społecznej,
 • ekonomia społeczna w dokumentach rządowych oraz samorządowych, obowiązki samorządów dot. monitorowania ekonomii społecznej, partnerzy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w realizacji ich celów i promocji idei ekonomii społecznej,
 • usługi społeczne, usługi użyteczności publicznej, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
 • animacja społeczna, programy aktywności lokalnej, partnerstwa, sieci współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • zadania i efektywność wsparcia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • Kanwa Business Model Generation jako narzędzie planowania działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • marketing wartości, promocja usług i produktów przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
 • planowanie finansowe w przedsiębiorstwach ES z wykorzystaniem narzędzia PROVE IT,
 • współpraca z biznesem w zakresie realizacji usług przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 • kampanie promocyjne jako skuteczne narzędzie wsparcia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 • prezentacja dobrych praktyki w dziedzinie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.
    Proponowana Szkoła Liderów ES skierowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej.
    Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w Szkole Liderów ES proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259.
Na zgłoszenia czekamy do 27 marca 2015 r. W pierwszej kolejności będziemy premiować osoby, które mają doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, dlatego prosimy o krótką informację na ten temat w przedłożonej karcie zgłoszenia.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu zostanie przekazane Państwu telefonicznie z dokładnym terminem oraz miejscem szkolenia. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką Ponikowską 77/ 44 15 250 wew. 20

Karta zgłoszeniowa
2014-10-13
    13 października 2014 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt.: "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 POKL.
Konferencja poświęcona była nowej perspektywie rozwoju opolskiej ekonomii społecznej. Uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Kolejnymi prelegentami w trakcie spotkania byli:
 • Cezary Miżejewski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz ekspert z zakresu ekonomii społecznej,
 • Adam Różycki - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 • Jacek Suski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
 • Tomasz Hanzel - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO w Opolu
Podczas konferencji zaprezentowano wiele istotnych kwestii, ważnych z punktu widzenia opolskiej ekonomii społecznej, m. in.:
 • funkcjonowanie ośrodków wsparcia w województwie opolskim - podsumowanie działań i stan obecny,
 • krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 - perspektywa, priorytety, działania, rekomendacje dla regionów,
 • AKSES - system certyfikacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
 • ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego w nowej perspektywie finansowej,
 • rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.
Na konferencji obecne były podmioty ekonomii społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe (Uniwersytet Opolski oraz WSZiA w Opolu), OCRG, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego. W spotkaniu wzięło udział 80 osób.

       

       

       
2014-09-29
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu organizuje konferencję nt. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim - szanse, zagrożenia i perspektywy rozwoju"
Honorowy patronat nad ww. przedsięwzięciem objął Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 13.10.2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu (Ostrówek). Celem konferencji będzie przedstawienie prognozowanych działań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie ekonomii społecznej w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, jak również ukazanie w tym kontekœcie roli Regionalnego Oœrodka Polityki Społecznej w Opolu. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. założenia Krajowego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz AKSES - systemu certyfikacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konferencję adresujemy do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, samorządowców, jednostek naukowych, koordynatorów i kierowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego.
    Ww. inicjatywa jest realizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program konferencji2014-09-11
W dniach 2 - 4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób - przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z naszego regionu.
Więcej...2014-08-14
Raport z ewaluacji on-going "Wieloletniego regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020"
Więcej...2014-06-16
Spotkanie dot. propozycji zmian do ustawy o spółdzielniach socjalnych
Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zorganizował spotkanie- w dniu 16 czerwca b.r., w sali konferencyjnej WUP w Opolu, podczas którego omówione zostały propozycję zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.
    Spotkanie poprowadził Pan Cezary Miżejewski - ekspert i wieloletni pracownik w resorcie pracy. Należał do autorów m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W 2009 r. został przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pełni także funkcję w składzie rady ekspertów społecznych i komitetu wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwa (EAPN), Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS (kadencji 2012-2015) oraz członka zarządu Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych WRZOS (od 2013 r.), od 2012 r. członek Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
    Wg Cezarego Miżejewskiego spółdzielczości socjalnej sprzyjają przede wszystkim ludzie - spółdzielcy, którzy często nie zdają sobie sprawy ze swojego potencjału i możliwości. Dlatego też ważna jest rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest znalezienie odpowiednich kandydatów, przygotowanie merytoryczne, rynkowe i wspieranie spółdzielców, już po podjęciu działań, z czym niestety jest w Polsce nie najlepiej. Dlatego w nowej perspektywie unijnej, na tą kwestie zwraca się największą uwagę. Spółdzielnia jak każde przedsiębiorstwo potrzebuje dostępu do pieniędzy: w formie pożyczek, wsparcia doradczego i szkoleniowego. O sukcesie decyduje również świadomość decydentów samorządu terytorialnego. Obecność na spotkaniu przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój ES, posiadających ogromne praktyczne doświadczenie w tym zakresie, przyczyniło się do wymiany doświadczeń oraz zaproponowania rozwiązań korzystnie wpływających na funkcjonowanie spółdzielni, poprawiających system wsparcia.

2014-05-28
Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - zaprasza na spotkanie w dniu 16 czerwca br. w godzinach 10.00 - 14.00, podczas którego zostaną omówione propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne. Spotkanie poprowadzi Pan Cezary Miżejewski.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa2014-05-28
Informujemy, iż firma Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 45-040, przy Pl. Kopernika 1, jest realizatorem badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020"...
Więcej...2014-02-03
    W dniu 31 stycznia 2014 r. w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie dyskusyjno - warsztatowe nt. "Ekonomii społecznej - jako skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług na rzecz osób starszych", realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty były prowadzone przez Panią Dorotę Piechowicz - Witoń Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób.
    W związku z otwartym konkursem ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach III edycji "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020" (ASOS), podczas warsztatów zostały przedstawione główne założenia Programu ASOS z uwzględnieniem priorytetów w ramach, których uprawnione podmioty będą mogły uzyskać dofinansowanie, tj.:
 • Priorytet I. Edukacja osób starszych
 • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową
 • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
 • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)
    Pani Piechowicz - Witoń szczegółowo omówiła kryteria formalne i merytoryczne na podstawie, których będą oceniane oferty konkursowe, a następnie sposób wypełniania wniosku aplikacyjnego. Ponadto zostały zaprezentowane propozycje działań na rzecz seniorów możliwe do realizacji w ramach Programu ASOS. Jednym z wymogów konkursu jest konieczność złożenia oferty w generatorze, czyli za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom ten sposób wypełniania oferty, podczas warsztatów wypełniono przykładowy wniosek w generatorze ofert. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej
asos2014.mpips.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 19 lutego 2014 r. Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą do dnia 25 lutego 2014 r. (decyduje data wpływu do MPiPS).
    Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie MPiPS: www.mpips.gov.pl lub www.senior.gov.pl.
2014-01-17
W dniu 16 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej WUP w Opolu ul. Głogowska 25, II piętro o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie dyskusyjno - warsztatowe nt. "Ekonomii społecznej - jako skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów społecznych", realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie prowadzone było przez specjalistę ds. ekonomii społecznej doktoranta w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pana Wojciecha Goleńskiego.
Wieloletni Regionalny Plan Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020.

Zarząd Województwa Opolskiego 8 października 2013 r. przyjął uchwałą Wieloletni Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020.

Zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Plan stanowi istotny element programowania w województwie. Ponadto Plan jest zgodny z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Plan wpisuje się w założenia programowe Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2002 - 2015.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu, w której oprócz priorytetów oraz kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zawarta została przekrojowa diagnoza stanu ekonomii społecznej w województwie opolskim.

LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu