Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe
   Wzór umowy studiów
   Zaświadczenie o zatrudnieniu
   Oświadczenie
   o zakwaterowaniu

   Program studiów
   gerontologia społecznaSpecjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Studia podyplomowe
 


    Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, w roku 2013 planuje przeprowadzenie dwóch kierunków dwusemestralnych studiów podyplomowych.

    Szczegółowe dane odnośnie ww. formy wsparcia, w tym dokładne terminy realizacji zadania oraz formularz zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych, otrzymają Państwo w przesłanym w terminie późniejszym piśmie informacyjnym.

    Oferujemy Państwu możliwość aplikowania na następujące kierunki:
  • ekonomia społeczna - minimum programowe: ok. 240 godzin
  • gerontologia społeczna - minimum programowe: ok. 240 godzin
    Liczba uczestników: 30 osób na każdym z kierunków.

Celem studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej będzie podniesienie umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, kształcenie liderów z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych, itp.), a także przygotowanie do promowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród lokalnej społeczności oraz instytucji publicznych i niepublicznych.

Celem studiów podyplomowych z zakresu gerontologii społecznej będzie przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności.

Osoby uprawnione:
Pracownicy pomocy i integracji społecznej, w tym organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie woj. opolskiego. Zgodnie z Planem Działania na 2013 r. w realizowanym przedsięwzięciu mogą uczestniczyć tylko te ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które realizują projekt systemowy w ramach działania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2013-2014. W studiach będą mogły uczestniczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja na studia podyplomowe będzie miała charakter dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczyć będzie nadesłanych dokumentów, w drugim etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rekrutacja będzie obejmowała następujące kryteria:
  • formalne: legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych;
  • projektowe: przynależność do jednej z grup adresatów studiów;
  • merytoryczne: ocena dokumentów (tj. kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia studiów wyższych, podania w sprawie przyjęcia na studia zawierającego uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów w powiązaniu z aktualnie wykonywanymi obowiązkami służbowymi bądź planowanymi do wykonywania w przyszłości i ewentualnie innych dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji) oraz rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kwestii motywacji do udziału w studiach, wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach oraz ich zastosowania w miejscu pracy.
Najważniejsze zasady organizacji zajęć na studiach podyplomowych:
  1. I zjazd na studia z zakresu ekonomii społecznej odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 30 września 2013 r. Zakończenie studiów planowane jest na marzec 2014 r.
  2. I zjazd na studia z zakresu gerontologii społecznej odbędzie się w dniach 14-15 września 2013 r. Zakończenie studiów planowane jest na luty 2014 r.
  3. Studia zaplanowano w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota, niedziela). Uczestnicy studiów będą mieli zapewnione niezbędne pomoce dydaktyczne, wyżywienie i zakwaterowanie (tylko osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscem organizacji studiów), ubezpieczenie od NNW w okresie trwania zajęć.
  4. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do przedłożenia na wybranej uczelni, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, dokumentów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych, w tym m.in.: dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat), inżynierskich lub studiów magisterskich, kopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji lub innych wymaganych przez uczelnię.
  5. Uczestnicy studiów będą zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych według harmonogramu zajęć, usprawiedliwiania nieobecności na zjazdach, systematycznego uzyskiwania wpisów w indeksie oraz zaliczania przedmiotów zgodnie z kartą egzaminacyjną, wypełniania kart ewaluacji, ankiet, kwestionariuszy w trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu.


Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Integracji i Pomocy Społecznej ROPS: Barbara Trojnar - tel. 77 44 15 250 wew. 19; b.trojnar@rops-opole.pl

Szczegółowe informacje nt. studiów podyplomowych dostępne są na stronie http://www.wszia.opole.pl/wp/studia-podyplomowe-rops.html


LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu