Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Specjalizacja II stopnia
 


 • 2015-06-25
  Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi • 2014-12-11
  Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi - plan zajęć • 2014-12-05
  Plan konsultacji dla uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi • 2014-11-19
  Przykładowe pytania egzaminacyjne z zakresu przygotowania ogólnego specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny • 2014-11-19
  "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi" - plan zajęć - zjazdy w dniach: 22-23 listopada 2014r., 6-7 grudnia 2014r., 10-11 stycznia 2015r., 24-25 stycznia 2015r. i 7-8 lutego 2015r. • 2014-11-03
  "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi" - plan zajęć na 8-9 listopada 2014 r. • 2014-10-21
  Publikujemy terminarz zjazdów oraz plan zajęć dla osób biorących udział w szkoleniu "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi". • 2014-05-26
  W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
  Pismo w sprawie naboru
  Formularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, realizowanym w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

      Szczegółowe dane odnośnie ww. formy wsparcia, w tym dokładne terminy realizacji zadania oraz formularz zgłoszenia do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym, otrzymają Państwo w przesłanym w terminie późniejszym piśmie informacyjnym.

      Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla 15 osób i będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi. Specjalizacja obejmie 240 godz. zajęć dydaktycznych oraz dodatkowo 12 godz. konsultacji pracy dyplomowej. W specjalizacji będą mogli wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

  Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie:
   • studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
   • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
   • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
   • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;
  3. posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
  Natomiast warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji, poza spełnieniem ww. wymogów, jest ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zdanie egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.

  Rekrutacja na specjalizację będzie miała charakter dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczyć będzie nadesłanych dokumentów, w drugim etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Najważniejsze zasady organizacji zajęć na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:
  1. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w I kwartale 2014 roku. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i miejscu ich przeprowadzenia (wybrana uczelnia wyższa na terenie woj. opolskiego) osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu realizatorów, a planowane zakończenie we wrześniu 2014 roku.
  2. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione niezbędne materiały dydaktyczne/podręczniki, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, koszty opłat z tytułu egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ponadto uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminu oraz przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Integracji i Pomocy Społecznej ROPS: Barbara Trojnar - 77 44 15 250 wew. 19; b.trojnar@rops-opole.pl
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu