Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


Dla gmin i powiatów


Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych (lub pracowników z powiatu wykonujących pracę socjalną z osobami/rodzinami), w ramach projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin".     Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Coaching dedykowany jest wytypowanym pracownikom z gminy i powiatu (po 1 osobie), które podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu.

    Celem usługi coachingowej jest wsparcie merytoryczne ww. pracowników, poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego podczas indywidualnych spotkań z coachem, a także pomoc i wzmocnienie tychże pracowników w zakresie pracy z konkretnymi osobami/rodzinami, które będą uczestniczyły w kolejnych etapach realizacji projektu. Opis usługi coachingowej

    Osoby, które chcą wziąć udział w coachingu (są wyznaczone do udziału), proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" oraz wypełnienie i przesłanie do ROPS w Opolu (listownie) formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika