Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" - I tura


Nowa edycja specjalizacji w 2018 r.
W związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, przeprowadzamy wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. Zakłada się, że w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, która rozpocznie się w październiku br. uczestniczyć będzie ogółem 100 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i PS -DPS.VI.51112.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w II turach (I tura - 40 osób tj. 2 grupy po 20 osób i II tura - 60 osób tj. 3 grupy po 20 osób), w systemie stacjonarnych, 11- zjazdów weekendowych -sobota i niedziela, I tura specjalizacji zostanie zrealizowana od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r., II tura od 14.09.2019 r. do 07.06.2020 r. W ramach projektu uczestnikom specjalizacji, poza realizacją usługi edukacyjnej, zostaną zapewnione usługi dodatkowe, tj.:
- pokrycie kosztów podróży;
- pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem tj. kolacja i śniadanie;
- pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i podręczników;
- pokrycie kosztów wyżywienia - obejmującego obiad, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),
- ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na czas specjalizacji;
- obsługa administracyjno - biurowa.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny proszone są o kontakt telefoniczny z ROPS w Opolu pod nr tel. 77 44 15 250.