Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych


Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje, iż z dniem 03.04.2018 r., rozpoczął realizację Projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".

Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-IP-03-00-001/17 typ operacji: "Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:
1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź
Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wynosi: 3 271 910,40 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie zostaną utworzone 4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie zostaną utworzone 3 mieszkania) poprzez realizację następujących zadań:
1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
3. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim.
4. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim.
5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO.
31 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą alzheimera i chorobą parkinsona oraz osób starszych".

Przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".
"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych"

do dnia 14.09.2018 r.

Podstawowym celem naboru jest wyłonienie 2 gmin z terenu województwa opolskiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
Więcej...


Regulamin

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca projektu

Załącznik nr 2 - Opis i harmonogram

Załącznik nr 3b - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla gminy z województwa opolskiego

Zalacznik nr 4b - Karta oceny formalnej/dostępu dla gminy z województwa opolskiego

Zalacznik nr 5b - Karta oceny dodatkowej dla gminy z województwa opolskiego