Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


O projekcie

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu kooperacji dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie.

Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:
Poziom instytucji - współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.
Poziom pracownika - współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
Poziom klienta - współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części Model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym wezmą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku w następujących fazach:
Faza I (12 miesięcy) - opracowanie Modelu kooperacji,
Faza II (18 miesięcy) - przeprowadzenie testów Modelu kooperacji na terenie 20 powiatów i 30 gmin makroregionu,
Faza III (3 miesiące) - podsumowanie testów Modelu kooperacji,
Faza IV (3 miesiące) - działania edukacyjne w zakresie stosowania Modelu kooperacji.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 9 966 995,50 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Opolskiego wynosi 1 294 323,80 zł.
Nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Serdecznie zapraszamy gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa opolskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres do dnia 20 czerwca 2018 r.
Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 44 15 250 oraz 77 44 16 495
 • Regulamin
 • Informacja dotycząca Projektu
 • Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Karta oceny formalnej
 • Karta oceny merytorycznej
 • Kryteria merytoryczne oceny formularzy
 • Zarządzenie 20/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 • Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO
 • Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia - Kooperacja 3D
 • Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia - Kooperacje3D