Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

O projekcie
Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.03.2018


Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Główne problemy, na które odpowiada ww. projekt to:
Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zgodnie więc z inicjatywami SSD zostaje zapewnione wsparcie rodzin oraz dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej poprzez kompleks działań wspierających

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt, będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. Powiatem Krapkowickim, Miastem Opole oraz gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie i Pokój.

W projekcie przewiduje się 23 zadania w ramach, których:
  1. powstanie 15 nowych stanowisk - asystentów rodziny,
  2. zostanie przeszkolonych 60 kandydatów na asystentów rodziny,
  3. zostaną przeprowadzone 2 kampanie na rzecz promocji rodzin wspierających,
  4. powstanie 7 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
  5. zostaną zorganizowane 2 pikniki dla ok 450 osób, mające na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  6. powstaną 3 mieszkania chronione dla osób usamodzielniających się łącznie 10 osób, w tym 2 samotne matki z 2 dzieci, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  7. utworzy się 2 grupy wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, objętych asystą rodzinną,
  8. zostaną zorganizowane zajęci o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka). Zakłada się organizację 9 różnych tematycznie zajęć rocznie dla grup po ok 20 osób x 2 lata.
  9. przeprowadzi się usługi aktywnej integracji dla osób przebywających w pieczy zastępczej - w zakresie aktywizacji edukacyjnej odbędą się spotkania z pośrednikiem pracy, doradca zawodowym - wszyscy uczestnicy projektu tj.60os. Natomiast w zakresie aktywizacji zdrowotnej istnieje możliwość skierowania uczestnika projektu i sfinansowania terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej, a także ćwiczeń fizycznych usprawniających lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
  10. nastąpi przeszkolenie 80 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.
Sześć młodych osób zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach chronionych w Krapkowicach. Mieszkania przygotowane są dla osób, którymi opiekowały się rodziny zastępcze.
Więcej...
Umowa partnerska nr RPOP.08.01.00-16-005/15 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna

Umowa partnerska nr RPOP.08.01.00-16-005/15 na rzecz realizacji Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja SpołecznaLoża Radiowa w Radio Opole z Panią Agnieszką Gabruk - Zastępcą Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Tematem były mieszkania chronione.