Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" - I tura


O projekcie:
Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach ww. projektu planuje się organizację szkolenia specjalizacyjnego w turach: I tura od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r. r., II tura 14.09.2019 r. do 07.06.2020 r., które odbędzie się w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego będzie spełnianie określonych wymagań tj.:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

  W ramach realizowanego projektu zostaną pokryte koszty:
 • udokumentowanej podróży uczestników - wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć dla uczestników specjalizacji I stopnia nastąpi do kwoty średnio 125,60 zł brutto za jeden zjazd na podstawie udokumentowanych wydatków:
  - w przypadku dojazdu środkami publicznymi - załączonych oryginałów biletów,
  - w przypadku dojazdu samochodem - wypełnionego wniosku oraz załączonych wydruków tras i cen biletów ze stron internetowych, nie więcej jednak niż do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy,
 • zakwaterowania uczestników wraz z wyżywieniem (kolacja i śniadanie) - wyłącznie w przypadkach gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00,
 • materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
 • wyżywienia - obejmującego obiad składający się z 2 dań (zupa i drugie danie) oraz napój, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),
 • materiałów szkoleniowych - obejmujących teczkę, notes i długopis oraz pendrive z materiałami szkoleniowymi, który zostanie przekazany na ostatnich zajęciach,
 • materiałów dydaktycznych i podręczników - w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
 • ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
 • opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną (RKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz zwrot kosztów dojazdu na egzamin,

  Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 15.12.2020 r.

  Całkowite koszty projektu: 797 962,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 672 522,37 zł.

  Cel główny projektu:
  Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucjach w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER.

  Grupa docelowa:
  Uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnieni w woj. opolskim, dolnośląskim, śląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, łącznie 100 osób na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

  W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:
  Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Działania te przyczynią się do indywidualizacji pracy z klientem, dostosowania pomocy do potrzeb odbiorców, zwiększenia jej trafności. Przełoży się to na poprawę skuteczności pomocy, zależnej od kompetencji merytorycznych kadry, mającej bezpośredni kontakt z klientem, świadczącej usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne. Jednocześnie podjęte działania będą wspierać proces zmian w systemie pomocy społecznej, wynikających z planowanych zmian prawnych, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej.