Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


O projekcie

Tytuł projektu:"Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Termin realizacji projektu: od 2017-11-02 do 2019-10-31

Całkowite koszty projektu: 1 620 898,56 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 366 093,30 zł.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w okresie realizacji projektu, tj. od 2.11.2017r. do 31.10.2019r. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, określonego w pkt. 3.1.1.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych- szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 186 osób/ kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z ww. województw. Podjęte działania umożliwią poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalszą specjalizację tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi oraz z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Działania te przyczynią się więc do indywidualizacji pracy z klientem, dostosowania pomocy do potrzeb odbiorców, zwiększenia jej trafności. Przełoży się to na poprawę skuteczności pomocy. Jednocześnie podjęte działania będą wspierać proces zmian w systemie pomocy społecznej, wynikających z planowanych zmian prawnych, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej. Cel główny przyczyni się zatem do realizacji celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji tj. wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego -poprzez działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych w makroregionie obejmującym woj. opolskie, dolnośląskie, śląskie i lubuskie.

Wskaźniki realizacji celu:
Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w programie - 186

Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 177

Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznych, którzy w wyniku wsparcia EFS uzyskali kwalifikacje - 177

Grupa docelowa:
Uczestnikami/czkami projektu będzie 186 osób (K-180 i M-6) kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej ,zatrudnionych w woj. opolskim (20 osób), dolnośląskim (60 osób),śląskim (66 osób ) i lubuskim (40 osób) na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy prac. socjalny, specjalista i st. Specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista, pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień spec. i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W związku z planowaną realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" informuję, że szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi, które rozpocznie się 2 grudnia 2017 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów). Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla 20 osób z woj. Opolskiego, 66 osób z woj. Śląskiego, 60 osób z woj. Dolnośląskiego i 40 osób z woj. Lubuskiego i będzie prowadzone na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi, na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-51112-7901-170-MJ/14(14) z dnia 9.10.2014 r.
w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista posiadający I stopień specjalizacji i aspirant pracy socjalnej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia l7 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, tj.: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu. Z projektu zostaną pokryte koszty: